18-3-11
ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 178/2002 ΚΑΙ 853/2004

 

Σας ενημερώνουμε για τις νέες επικείμενες τροποποιήσεις στους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς 178/2002 και 853/2004 σχετικά με τις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης και τα κατεψυγμένα προϊόντα ζωικής προέλευσης, προς ανθρώπινη κατανάλωση, αντίστοιχα.

 

Ποιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις νέες τροποποιήσεις, οι  επιχειρήσεις διανομής τροφίμων οφείλουν να παρέχουν στην επιχείρηση που δέχεται τα εμπορεύματα, καθώς και στην αρμόδια αρχή εφόσον ζητηθεί, τις ακόλουθες πληροφορίες :  

 

1.  ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

 • Ακριβή περιγραφή του προϊόντος
 • Όγκο ή ποσότητα προϊόντος
 •  Όνομα και διεύθυνση της επιχείρησης που παρέχει το εμπόρευμα
 •  Όνομα και διεύθυνση της επιχείρησης που αποστέλλει το εμπόρευμα, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από εκείνη που το παρέχει
 •  Όνομα και διεύθυνση της επιχείρησης που προμηθεύεται το εμπόρευμα
 • Όνομα και διεύθυνση της επιχείρησης που λαμβάνει το εμπόρευμα, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από εκείνη που το προμηθεύεται
 • Αναφορά που προσδιορίζει την  παρτίδα, το τεμάχιο ή το αποστελλόμενο εμπόρευμα ανάλογα με την περίπτωση
 •  Ημερομηνία αποστολής. 

Η παραπάνω πληροφόρηση οφείλει να είναι διαθέσιμη μαζί με οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ζητηθεί κάτω από παρόμοιες διατάξεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αφορά στην ιχνηλασιμότητα των τροφίμων ζωικής προέλευσης. Επίσης, θα πρέπει να διατηρείται ενημερωμένη καθημερινά και να διατηρείται τουλάχιστον έως ότου μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι το προϊόν έχει καταναλωθεί. Όποτε ζητηθεί από την αρμόδια αρχή να παρουσιαστεί η παραπάνω πληροφόρηση, η επιχείρηση οφείλει να τη διαθέσει χωρίς αναίτια καθυστέρηση. Η κατάλληλη φόρμα με την οποία θα παρέχεται η πληροφόρηση επαφίεται στην επιχείρηση-προμηθευτή, εφόσον όμως η πληροφόρηση είναι ξεκάθαρα και απερίφραστα διαθέσιμη και ανακτήσιμη από την επιχείρηση που λαμβάνει το προϊόν.  


2.  ΓΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

 • Ημερομηνία σφαγής, στην περίπτωση σφαγίων, ημιμορίων ή τεταρτημορίων σφαγίων
 • Ημερομηνία συλλογής, στην περίπτωση θαλασσινών προϊόντων
 •  Ημερομηνία μεταποίησης για κάθε άλλο τρόφιμο ζωικής προέλευσης.
 • Μέχρι την τυποποίηση του τροφίμου βάσει της οδηγίας 2000/13/EC ή την περαιτέρω μεταποίησή του, η επιχείρηση που το προμηθεύει οφείλει να εξασφαλίζει ότι στην περίπτωση κατεψυγμένων τροφίμων ζωικής προελεύσεως για ανθρώπινη κατανάλωση παρέχει την κάτωθι πληροφόρηση στην επιχείρηση που προμηθεύεται το προϊόν ή στην αρμόδια αρχή εφόσον ζητηθεί:

u  Ημερομηνία παραγωγής

u  Ημερομηνία καταψύξεως, στην περίπτωση που είναι διαφορετική από την ημερομηνία παραγωγής.

 

Αν το προϊόν αποτελείται από μια παρτίδα ωμών υλικών με διαφορετικές ημερομηνίες παραγωγής ή καταψύξεως, οι παλαιότερες ημερομηνίες παραγωγής και/ή καταψύξεως ανάλογα με την περίπτωση πρέπει να είναι διαθέσιμες ανάλογη φόρμα που συνοδεύει την παραπάνω πληροφόρηση επαφίεται στην επιχείρηση-προμηθευτή, εφόσον όμως η πληροφόρηση είναι ξεκάθαρα και απερίφραστα διαθέσιμη και ανακτήσιμη από την επιχείρηση που λαμβάνει το προϊόν.

 

Η ως άνω τροποποιήσεις προτείνονται προς εφαρμογή από 1 Απριλίου 2011. Η εταιρεία μας θα σας κρατάει ενήμερους για τις εξελίξεις.


ΠΗΓΗ
: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΧΟΥΣ


Created by Awapai    Powered by FlexWeb